ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 The Business Development Centre: de partij die advertentieruimte, hetzij telefonisch, hetzij in de buitendienst verkoopt ten behoeve van publicatie in gidsen en op het internet.

1.2 Contractant: degene die met The Business Development Centre een overeenkomst heeft gesloten tot het plaatsen van een advertentie op de internetsite/publicatie die vermeld staat op de offerte.

1.3 Overeenkomst: de afspraken betreffende een advertentie, die zijn vastgelegd in een schriftelijk formulier ter zake van een door The Business Development Centre te plaatsen advertentie met de specificaties zoals omschreven in de offerte.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen The Business Development Centre en contractant zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen The Business Development Centre en adverteerder zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn door The Business Development Centre gedane offertes vrijblijvend, kunnen te allen tijde worden ingetrokken en houden slechts een uitnodiging aan contractant in tot het doen van een aanbod.

3.2 Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offertes anders vermeldt.

3.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven. 3.4 De offertes moeten steeds als 1 geheel worden beschouwd.

3.5 Alle in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en maatopgaven hebben slechts een indicatieve betekenis, aan deze bescheiden kunnen door de contractant geen rechten worden ontleend. Deze bescheiden zijn derhalve niet bindend voor The Business Development Centre. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van The Business Development Centre.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 The Business Development Centre y behoudt zich het recht voor een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan wordt gemaakt.

4.2 Contractant staat er voor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden door publicatie of openbaring van de advertentie en dat deze in overeenstemming is met de Nederlandse Code voor het Reclamewezen en aanverwante regelgeving.

4.3. Contractant is jegens The Business Development Centre aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit enige inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de in zijn opdracht gepubliceerde of openbaar gemaakte advertentie en zal The Business Development Centre vrijwaren voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden ter zake van dergelijke inbreuk.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 The Business Development Centre plaatst de advertentie en wijzigingen daarvan op de overeengekomen wijze op de internetsite/publicatie zoals omschreven in de offerte, en zal indien aanwezig gebruik maken van beschikbare materialen welke voor komen op websites e.d. contractant vrijwaart The Business Development Centre dan ook van eventuele copyrights na ondertekening van offerte.

5.2. The Business Development Centre bepaalt de wijze waarop de internetsite/publicatie zoals omschreven in de offerte wordt uitgegeven. Contractant kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, de pagina- en rubrieksindeling van de internetsite/publicatie of aan de plaats van de advertentie in de internetsite/publicatie zoals omschreven in de offerte.

5.3 The Business Development Centre kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van contractant geplaatste advertentie in de internetsite/publicatie zoals omschreven in de offerte

5.4 The Business Development Centre kan de beschikbaarheid van de internetsite/publicatie zoals omschreven in de offerte waarin de advertentie is geplaatst niet te allen tijde garanderen.

5.5 The Business Development Centre is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten.

Artikel 6. Datum van plaatsing Een overeengekomen datum van plaatsing is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige plaatsing dient de contractant The Business Development Centre schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog te plaatsen

Artikel 7. Opdrachtbevestigingen.

7.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand The Business Development Centre de door de contractant gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd in een opdrachtbevestiging.

7.2 De contractant heeft het recht om binnen 48 uur nadat door The Business Development Centre de bevestiging van een overeenkomst is verzonden, wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden.

7.3 De in artikel 7.2 genoemde wijziging of ontbinding van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden. Ontbinding van de overeenkomst binnen de termijn van 48 uur geschiedt geheel kosteloos. Indien wijziging van de overeenkomst zoals door de contractant gewenst volgens de door The Business Development Centre gebruikte prijslijsten een prijsverhoging met zich meebrengt, is The Business Development Centre gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 8. Schade

8.1 Indien op verzoek van de contractant een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken, is The Business Development Centre niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.

8.2 Indien tengevolge van handelingen of nalaten van de in artikel 8.1 bedoelde The Business Development Centre schade lijdt, dan
is de contractant te allen tijde gehouden The Business Development Centre deze schade te vergoeden. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de contractant The Business Development Centre in voorkomende gevallen volledig.

8.3 The Business Development Centre is met name niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, blokkeringen van toegang tot, de site of het Internet bij The Business Development Centre of derden, en handelingen van andere klanten of Internetgebruikers.

Artikel 9. Wijzigingen in plaatsingen

9.1 The Business Development Centre is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien The Business Development Centre van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing levert die wezenlijk van de overeengekomen plaatsing afwijkt, en de contractant zich hier niet mee kan verenigen, dan dient contractant binnen acht dagen na plaatsing schriftelijk aan te geven hoe de plaatsing door The Business Development Centre dient te worden gewijzigd binnen het overeen gekomene, en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.

9.2 Indien een overeenkomst tot plaatsing van een reclame-uiting tot stand is gekomen ten behoeve van een bepaalde internetsite/publicatie en deze site/publicatie om welke reden dan ook niet wordt gerealiseerd, heeft The Business Development Centre het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval van enige schadeplichtigheid sprake is.

9.3 De contractant heeft het recht om een in de overeenkomst overeengekomen aantal wijzigingen door te voeren in de geplaatste vermelding of advertentie. Deze wijzigingen dienen The Business Development Centre per post, hetzij per e-mail, toegezonden te worden, en qua omvang, kwaliteit en kwantiteit binnen het in de overeenkomst overeengekomen te passen. The Business Development Centre zal zich inspannen deze wijzigingen door te voeren. Echter behoudt The Business Development Centre zich het recht voor om de wijzigingen zoals door contractant aangeleverd niet door te voeren, om welke reden dan ook. De contractant zal bij zulks schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat de door contractant aangeleverde wijzigingen niet geplaatst zullen worden, waarbij de eerdere plaatsing gehandhaafd zal blijven, zonder dat er in The Business Development Centre geval van enige schadeplichtigheid sprake is.

9.4 Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste zoals bedoeld onder artikel 9.1 tenzij The Business Development Centre consultancy hier schriftelijk toestemming toe heeft verleend.

9.5 Er dient door de contractant naast de toegezonden wijzigingen ook beschreven te zijn een voor The Business Development Centre redelijke termijn waarbinnen deze wijzigingen doorgevoerd dienen te zijn.

Artikel 10. Gebreken en reclames.

10.1 De contractant dient geplaatste advertenties of vermeldingen terstond na plaatsing – of zo spoedig als daarna mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de contractant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder meer: -of de plaatsing van gegevens juist is uitgevoerd.

10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 8 dagen na plaatsing van de gegevens schriftelijk aan The Business Development Centre te melden. De schriftelijke melding van gebreken dient te vermelden de datum en het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd, de internetsite/publicatie waarin het gebrek is geconstateerd, de aard van de gebreken en dient een redelijke termijn te bevatten waarbinnen het gebrek door The Business Development Centre dient te worden opgelost.

10.3 Worden niet zichtbare gebreken geconstateerd dan dient contractant binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk deze gebreken te melden aan The Business Development Centre. De schriftelijke melding dient aan dezelfde eisen te voldoen als in artikel 10.2 wordt vermeld.

10.4 Na het verstrijken van de termijnen onder 10.1 wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd of conform geleverd, en heeft het gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie.

Artikel 11: Klachten

11.1 The Business Development Centre spant zich in klachten omtrent de diensten van The Business Development Centre zo goed mogelijk te behandelen. The Business Development Centre is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.

11.2 Het indienen van een klacht, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, laat de overige plichten van de klant onverlet.

Artikel 12. Prijsverhoging.

12.1 Indien The Business Development Centre met de contractant een bepaalde prijs overeenkomt, is The Business Development Centre niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs The Business Development Centre is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Tevens is The Business Development Centre gerechtigd de bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan contractant de overeenkomst laten ontbinden.

12.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de contractant door The Business Development Centre ontvangen binnen 8 dagen nadat de contractant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

Artikel 13. Betaling.

13.1 Facturering zal plaatsvinden per maand vooraf, tenzij anders aangegeven. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. – door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van The Business Development Centre – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door The Business Development Centre aan te wijzen bank- of giroinstelling. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de contractant in verzuim. De contractant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, een deel van de maand wordt daarbij gelijkgesteld aan een gehele maand.

13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractant zullen de verplichtingen van de contractant onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar zijn.

13.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

13.4 Door de contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de contractant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 14. Incassokosten Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de contractant. In ieder geval is de contractant verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van 100 euro. Indien The Business Development Centre aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Looptijd en beindiging van de overeenkomst

15.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale contractsperiode zoals omschreven in de overeenkomst.

15.2 Indien de overeenkomst niet schriftelijk aangetekend wordt opgezegd binnen de initiële contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, zal de overeenkomst met een zelfde looptijd als die van de initiële contractsperiode verlengd worden, waarbij opnieuw een opzegtermijn van 1 maand zal gelden.

15.3 Opzegging zal zonder berekening van administratiekosten gebeuren.

15.4 De vorderingen van The Business Development Centre op contractant zijn onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar in de volgende gevallen: het niet, niet tijdig en / of niet volledig nakomen van de (betalings)verplichtingen zijdens de contractant, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke (incasso)procedure, dan wel in geval het een opzegging zijdens The Business Development Centre betreft omdat de contractant enige (betalings)verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet in acht neemt, dan wel indien er na het sluiten van de overeenkomst aan The Business Development Centre omstandigheden ter kennis komen die The Business Development Centre goede grond geeft te vrezen dat de contractant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Tevens zijn alsdan door de contractant verschuldigd de nog openstaande factuurbedragen, alsmede de eventueel bijkomende kosten. – In genoemde gevallen is The Business Development Centre bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onvermeerderd het recht van The Business Development Centre schadevergoeding te vorderen.

15.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan The Business Development Centre zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is The Business Development Centre bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 16. Overmacht.

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan The Business Development Centre zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: – stakingen in andere bedrijven dan die van The Business Development Centre, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van The Business Development Centre – niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan The Business Development Centre voor uitvoering van haar prestatie afhankelijk is.

16.2 The Business Development Centre heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat The Business Development Centre haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17. Geschil beslechting. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen The Business Development Centre en contractant, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. The Business Development Centre blijft echter bevoegd de contractant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden. The Business Development Centre is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. The Business Development Centre zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de contractant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19. Slotbepalingen Op alle overeenkomsten waarin The Business Development Centre partij is, is het Nederlandse recht van toepassing.

Last updated: 06-01-2022

Please read these Terms of Use (“Terms”, “Terms of Use”) carefully before using the https://www.thebusinesscentre.one website (the “Service”) operated by The Business Centre (“us”, “we”, or “our”).

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.

You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

Intellectual Property

The Service and its original content, features and functionality are and will remain the exclusive property of The Business Centre and its licensors.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by The Business Centre.

The Business Centre has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that The Business Centre shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that you visit.

Disclaimer

Your use of the Service is at your sole risk. The Service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The Service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

The Business Centre

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.